SPINAKER Inkubator Innowacji BonusCard

FAQ

1. Kto może ubiegać się o finansowanie?

Każdy może być Pomysłodawcą zarówno osoba indywidualna, jak i zespół osób. Mogą się do nas zgłaszać osoby w każdym wieku, niezależnie od tego czy dopiero zamierzają prowadzić działalność, czy też ją już prowadzą. Pomysłodawcy muszą być autorami pomysłu.

2. Czy firmy mogą ubiegać się o finansowanie?

Nie ma znaczenia czy Pomysłodawca posiada firmę czy dopiero ma zamiar ją założyć. Jednak wymogiem dokonania inwestycji nałożonym przez dysponenta środków jest założenie nowej spółki przez Spinaker Innowacji i Pomysłodawcę. Jeżeli pomysłodawca posiada już firmę, zakładana jest nowa spółka, a istniejącą firmę można do niej wnieść, jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

3. Jaki jest zasięg działalności Spinakera Innowacji?

Spinaker Innowacji ma zasięg ogólnopolski. Spółka tworzona w celu realizacji danego Pomysłu musi być zarejestrowana na terytorium Polski. Interesujący nas zakres tematyczny skupia się w obszarach chemii, energii, Internetu i mobile. Jednak chętnie rozważymy możliwość wsparcia każdej interesującej inicjatywy, nawet jeśli pomysł nie mieści się w powyższych branżach.

4. Jaki jest limit zgłaszanych przez jedną osobę pomysłów?

Spinaker Innowacji nie ogranicza ilości zgłoszonych pomysłów przez jedną osobę lub zespół osób. Jedyne ograniczenie w tej kwestii dotyczy braku możliwości zgłoszenia tego samego pomysłu kilka razy.

5. Do kiedy można składać Formularze Zgłoszeniowe?

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Oznacza to, że Formularz Zgłoszeniowy można złożyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że pomysły zgłoszone w danym miesiącu otrzymają informację o wynikach Selekcji najpóźniej do końca następnego miesiąca.

6. Czy poszukujecie jedynie „idei”? Pomysł, nad którym pracuję jest na etapie wdrożenia, istnieje funkcjonująca aplikacja i strona www – czy również mogę do was aplikować?

Posiadanie gotowego produktu nie stanowi żadnego problemu – wręcz przeciwnie – jest to istotny atut, który może znacznie przyspieszyć komercjalizację pomysłu.

7. Jaką mam pewność, że mój pomysł będzie odpowiednio chroniony i nie zostanie przez nikogo innego wykorzystany?

Ochrona własności intelektualnej Pomysłodawcy jest dla nas niezwykle istotna. Wdrożyliśmy dwa podstawowe mechanizmy zabezpieczające. Po pierwsze, we wstępnym etapie, podpis złożony na Formularzu Zgłoszeniowym potwierdza, iż całość informacji zawartych w otrzymanym dokumencie pochodzi właśnie od Pomysłodawcy. Po drugie, przed rozpoczęciem etapu zaawansowanej współpracy (etap Preinkubacji) podpisujemy z każdym Członkiem Zespołu Pomysłodawcy umowę o zachowaniu poufności (NDA). Określa ona szczegółowo obowiązki każdej ze stron dotyczące ochrony własności intelektualnej. Ponadto, każdego pracownika Spinakera Innowacji oraz współpracujących z nami ekspertów także obowiązują umowy o zachowaniu poufności.

8. Czym w okresie Preinkubacji zajmuje się Pomysłodawca?

Obowiązki Pomysłodawcy są określone w umowie o Preinkubacji §5. Pomysłodawca jest przede wszystkim zobowiązany do dostarczenia kompletnej dokumentacji związanej z pomysłem. Ma obowiązek udzielania wszelkich informacji o pomyśle w sposób rzetelny i zgodny z prawdą. Zobowiązuje się również do udziału w spotkaniach z osobami wskazanym przez zespół Spinakera Innowacji oraz do pisemnego potwierdzania ukończenia każdej z faz Preinkubacji. Spotkania, w których biorą udział członkowie Zespołu Pomysłodawcy i dedykowani eksperci mają na celu ocenę przyjętego modelu biznesowego i wypracowanie jak najlepszych rozwiązań. Proces ten nadzoruje i koordynuje opiekun ze strony Spinakera Innowacji. W wyniku wspólnej pracy Pomysłodawcy i ekspertów powstaje dokumentacja biznesowa Pomysłu m.in.: ocena z perspektywy rynku, konkurencji oraz potencjału pomysłu; definicje produktów i usług, modelu biznesowego, analiza konkurencji i otoczenia rynkowego; strategia wejścia na rynek, sprzedaży i marketingu; analiza zasobów ludzkich i budowa zespołu; analiza finansowa; opracowanie dotyczące finansowania projektu i rozwiązań inwestycyjnych itp. Na podstawie tej dokumentacji, członkowie Komitetu Inwestycyjnego oceniają przedsięwzięcie i rekomendują je (bądź nie rekomendują) do wejścia kapitałowego Zarządowi Spółki prowadzącej Inkubator.

9. Czy świadczone przez Spinaker Innowacji usługi na etapie Preinkubacji są odpłatne?

Preinkubacja pomysłu odbywa się dla Pomysłodawcy bezpłatnie. Wszystkie koszty tego etapu, w tym np. przygotowanie profesjonalnej dokumentacji biznesowej oraz ewentualne zatrudnienie zewnętrznych ekspertów, ponosi Spinaker Innowacji. Nawet, jeżeli Preinkubacja nie zakończy się decyzją o wejściu kapitałowym, Pomysłodawca nie ponosi żadnych kosztów. Niemniej jednak prace w ramach tego etapu muszą być ukończone w 100%.

10.Czy w trakcie okresu Preinkubacji możliwe jest wsparcie finansowe?

Na etapie Preinkubacji udzielamy wyłącznie wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania pomysłu do inwestycji. Środki finansowe są uruchamiane na etapie wejścia kapitałowego.

11. Dlaczego proces inwestycyjny trwa tak długo?

Na etapie Selekcji każdy pomysł analizujemy bardzo szczegółowo, aby lepiej zrozumieć Pomysłodawcę często kontaktujemy się nim bądź dodatkowo spotykamy celem dodatkowych wyjaśnień. O zakwalifikowaniu się Pomysłu do etapu Preinkubacji informujemy z reguły wcześniej, niż przewiduje regulaminowy termin. Preinkubacja to niezwykle ważny etap. Podczas Preinkubacji weryfikowane jest, czy pomysł rzeczywiście znajdzie odbiorców, czy nie ma przeciwskazań prawnych do jego weryfikacji (I faza) oraz konstruowany jest profesjonalny biznesplan oraz umowa inwestycyjna (II faza). Z reguły, udaje się proces ten skrócić z maksymalnych 6 miesięcy do około 4 miesięcy, jednak zależy to od pomyślnej współpracy w obu fazach Preinkubacji i przygotowania Pomysłodawcy.

12.W jaki sposób wdrażany jest Pomysł?

Po pomyślnym przejściu pomysłu przez etap Preinkubacji, wspólnie przygotowujemy umowę inwestycyjną, której obopólna akceptacja prowadzi do założenia nowej spółki mającej na celu wdrożenie Pomysłu. Może to być spółka kapitałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Taka forma prawna pozwala Spinakerowi Innowacji oraz Pomysłodawcy na objęcie udziałów bądź akcji w spółce w zamian za wniesiony kapitał i/lub aport.

13. Jak funkcjonuje spółka stworzona na bazie inkubowanego pomysłu?

Moment inwestycji kapitałowej nie oznacza zakończenia udziału Spinakera Innowacji w przedsięwzięciu. W umowie inwestycyjnej określamy harmonogram transz przekazania kapitału, ale i zakres praw, i obowiązków każdej ze stron. Tak więc, jesteśmy partnerami biznesowymi i wspólnie dbamy o rozwój przedsięwzięcia. Ty zajmujesz się bieżącą działalnością i rozwijaniem spółki. My natomiast jesteśmy obecni w spółce, jako inwestor, monitorujemy i wspieramy rozwój Twojej firmy. Maksymalnie w ciągu 10 lat mamy obowiązek wycofać się kapitałowo z założonej spółki, odsprzedając w niej udziały.

14. Co się stanie, jeżeli po zainwestowaniu okaże się, że spółka źle prosperuje, a zainwestowane pieniądze nie zostaną odzyskane? Czy będę musiał zwracać kwotę inwestycji?

Dokładna selekcja otrzymanych wniosków oraz rozbudowany etap Preinkubacji służą minimalizacji ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. Kapitał, który wnosimy do spółki, nie jest kredytem, dlatego w razie niepowodzenia spółki na Pomysłodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pieniędzy.

15. Jak wygląda wycofanie udziałów ze spółki?

Sposób wyjścia Spinakera Innowacji ze spółki jest ustalany na poziomie umowy inwestycyjnej wraz z Pomysłodawcą. W momencie wycofywania udziałów, Spinaker Innowacji może np.: odsprzedać udziały Pomysłodawcy, odsprzedać udziały innym inwestorom lub wejść na giełdę poprzez emisję akcji. Pozyskane w ten sposób środki, Spinaker Innowacji reinwestuje w kolejne innowacyjne przedsięwzięcia.

TA WITRYNA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o tym mechanizmie oraz poznaj sposób zmiany jego zachowania w swojej przeglądarce.
Korzystając z naszej witryny wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij